ANBI


Helmondse Sporthelden is een goed doel en is in 2021 als zodanig officieel erkend als ANBI. Dit biedt fiscale voordelen. Zowel voor donateurs die fiscaal aantrekkelijk aan Helmondse Sporthelden willen schenken als voor de stichting zelf, die giften belastingvrij kan ontvangen.

De stichting Helmondse Sporthelden is sinds 2021 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: Stichting Helmondse Sporthelden

RSIN/Fiscaal nummer: 861910278

KvK nummer: 81059035

Contactgegevens:
www.helmondsesporthelden.nl
info@helmondsesporthelden.nl

Doelstelling :

De doelstelling van de Stichting Helmondse Sporthelden zoals opgenomen in de Oprichtingsakte van 26 november 2020 is:

Het bevorderen van een gezonde levensstijl voor (kansarme) Helmondse kinderen en kinderen met een (geestelijke, lichamelijke, visuele of sociale) beperking in de voorschool- en basisschoolleeftijd, door het – in samenwerking met Helmondse scholen, organisaties, verenigingen en stichtingen – organiseren van sportclinics en sportevenementen met bekende Helmondse (oud)topsporters.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verrichten en/of het doen verrichten van al die taken en werkzaamheden, het sluiten van dusdanige barteldeals en contracten daaronder begrepen, die in het belang zijn van de Helmondse (kansarme) basisschoolleerlingen.

Om het hoofddoel te realiseren organiseert de stichting gratis jeugdsportevenementen als jaarlijkse traditie, onder de naam van en met medewerking van Helmondse sporthelden of hun nabestaanden. De evenementen zijn toegankelijk voor álle kinderen, met welke achtergrond ook, geoefend of ongeoefend, met of zonder geld om aan sportactiviteiten deel te nemen, gezond of met een beperking, met of zonder lidmaatschap van een club, uit Helmond of van elders … zonder drempels, iedereen gelijk, onder één dak, op één sportcomplex.

Om het nevendoel te realiseren creëert de stichting rond de evenementen jaarlijks honderden inzet- en stagemogelijkheden voor studenten.

Bestuur :

  • Frans Stienen (voorzitter)
  • Joop van Stiphout (vicevoorzitter)
  • Eelke Toll (secretaris)
  • Saskia Hegeman (penningmeester)
  • Mohammed Chahim (algemeen bestuurslid)
  • Marc de Wit (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid: Alle bestuurders werken onbezoldigd. De stichting heeft geen directie en ook geen personeel in dienst.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording :

De stichting zal jaarlijks verslag doen van de activiteiten.

De stichting heeft de financiële administratie ondergebracht bij een externe accountant. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2021. De stichting zal jaarlijks een financiële verantwoording publiceren.

Download ANBI PDF